POLÍTICA DE

PRIVACIDAD

trama-home.png
LOGO-MALLORCA-blanco-sin-trama-azul.png
LOGO-MALLORCA-CROASÁN.png
 

Política de Privacidad

 

De conformitat amb els articles 13 i 14 de l’RGPD, se us facilita la informació següent: Responsable: FUNDACIÓ MALLORCA TURISME – CIF G57594558  – Domicili: plaça de l’Hospital, 4, 2n. 07012, PALMA, ILLES BALEARS – Telèfon: 971 219 648 – Adreça electrònica: bbibiloni1@conselldemallorca.net  Delegat de protecció de dades; Contacte: http://wwwprotecmir.com / adreça electrònica: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: A FUNDACIÓ MALLORCA TURISME tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de prestar els serveis i/o vendre els productes que hàgiu contractat a través del nostre web i gestionar la tramesa d’informació i prospecció comercials. Amb el fi de poder-vos oferir serveis d’acord amb els vostres interessos, elaborarem un perfil comercial, a partir de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades partint del perfil esmentat. Les dades personals proporcionades es conserven mentre es mantingui la relació comercial i no sol·liciteu la supressió de les dades, durant un termini de 5 anys a partir de la darrera contractació i/o compra que hàgiu fet. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciteu el cessament de l’activitat. En qualsevol cas, les vostres dades de caràcter personal es conservaran mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i sempre durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució del contracte mitjançant la compra del producte i/o servei, de conformitat amb el Codi de comerç i el Codi civil. És aplicable la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació, concretament els articles 20 i 21, per a la tramesa d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se us sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o la prestació de servei. Teniu l’obligació de facilitar les vostres dades de caràcter personal; si no les facilitau, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol·licitada i gestionar la tramesa d’informació comercial.

DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, tret d’obligació legal. No hi ha previsió de transferència de dades a altres països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Teniu dret a accedir a les vostres dades personals, i a sol·licitar-ne la rectificació de les  inexactes o, si s’escau, la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es varen recollir. En determinades circumstàncies, podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades, amb la qual cosa la vostra informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les quals hàgiu manifestat la vostra oposició. Quan sigui tècnicament possible, podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades a un altre responsable del tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, podeu dirigir-vos per correu postal, amb la còpia –adjunta–  d’un document acreditatiu de la vostra identitat (DNI), a l’adreça de FUNDACIÓ MALLORCA TURISME.

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es). Procedència: la mateixa persona interessada.

 1.2. L’usuari accepta expressament la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació pel web, o proporcionades mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com les derivades d’una possible relació contractual, al fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc del web en el qual se sol·licitin les dades esmentades, l’usuari serà informat, ja sigui mitjançant un enllaç, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes al formulari mateix, del caràcter obligatori o no obligatori de la recollida de les dades. A tot usuari que decideix registrar-se en el web de la nostra entitat, li sol·licitam les dades necessàries per a la finalitat a la qual està destinada l’entitat, que no és altra que la prestació dels serveis de la Fundació.

1.3. L’usuari podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista en l’apartat anterior, els drets reconeguts en RGPD i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació i oposició, sempre que resulti pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos assenyalats. Els drets referits els podrà exercir cada usuari a través d’un formulari de sol·licitud de cancel·lació que ens sol·licitarà per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada la podrà enviar per correu postal a l’adreça següent: FUNDACIÓ MALLORCA TURISME – CIF G57594558  – Domicili: plaça de l’Hospital, 4, 2n. 07012, PALMA, ILLES BALEARS. En ambdós casos adjuntarà una fotocòpia del seu DNI.

1.4. FUNDACIÓ MALLORCA TURISME informa que si un USUARI vol registrar-se en el web, se li demanarà tota una sèrie de dades d’emplenament obligatori, tal com ja hem comentat anteriorment, per la qual cosa si no aporta/emplena les dades esmentades, no es produirà l’alta en el web de la FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. Serà obligació de tots els usuaris garantir que la informació que aportin sigui exacta i que estigui actualitzada.

1.10. L’usuari i/o usuari web accepta expressament que les seves dades de caràcter personal siguin utilitzades per a la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis, acceptant expressament la recepció de butlletins informatius; les seves dades només seran utilitzades per gestionar la tramesa d’aquest butlletí.

    1.12. L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. Això no obstant, revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en poder seu o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservades als fitxers titularitat de la FUNDACIÓ MALLORCA TURISME, fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través del web de l’entitat, exclusivament amb les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició d’autoritats administratives o judicials.